Qi Zhao

Qi Zhao
Qi Zhao
Graduate Student
416 Transportation Building

Graduate Advisor

  • Alexandra Chronopoulou (PHD)

Research Interests

  • Financial Engineering

Research Areas

  • Financial Engineering