skip to main content

Yifan Hu

Yifan Hu
Yifan Hu
Graduate Student
25 Transportation Building

Graduate Advisor

  • Xin Chen (PHD)
  • Niao He (PHD)

Research Areas

  • Operations Research

Related News